U bevindt zich hier: Startpagina

Privacy verklaring

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder opgave van persoonsgebonden gegevens. Voor het gebruik van de verschillende services op onze site kunnen afwijkende regels gelden, die in hieronder apart worden weergegeven. Uw persoonsgebonden gegevens (bv. naam, adres, email, telefoonnummer, etc.) worden door ons volgens de geldende wet- en regelgeving verwerkt. Gegevens zijn persoongebonden, indien ze eenduidig aan een specifiek natuurlijk persoon kunnen worden gelinkt. De volledige informatie omtrent de nieuwe privacywetgeving (AVG of GDPR) vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg. Het nu volgende informeert u alleen over de soort, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder

Top Art International – van Rijsoort BV
Metaalstraat 1a, 5107 ND Dongen, Nederland
Tel.+31 (0) 162 370 370
service@kunstflora.com

Wij zorgen door de inzet van een SSL-versleuteling voor een hoge zekerheid, in het bijzonder bij zeer vertrouwelijke gegevens, zoals in het betalingsverkeer of met het oog op uw aanvragen. Wij wijzen u erop, dat het overdragen van gegevens via internet altijd onderhevig is aan veiligheidslekken; volledige bescherming tegen aanvallen/inbreken door derden is hierdoor onmogelijk.

Cookies
Wij maken op onze site gebruik van de zogenaamde Cookies om herkennen van meermaals gebruik van datgene wat wij aanbieden mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstgegevens, die uw internetbrowser op uw computer achterlaat en opslaat. Ze hebben als doel de weergave en inhoud van onze site en onze aanbiedingen op onze site te verbeteren en optimaliseren. Hierbij gaat het meestal om zgn. "Session-Cookies", die na het aflsuiten van uw bezoek weer verwijderd worden. Deels geven deze Cookies echter informatie door, om u automatisch te herkennen. Deze herkenning komt tot stand door het door de Cookies opgeslagen IP-Adres. De gegevens die zo worden verkregen dienen ertoe ons aanbod te optimaliseren en voor u een eenvoudigere toegang tot onze site te realiseren. U kunt de installatie van de Cookies verhinderen, door het aanpassen van de daar bijbehorende instellingen van uw browser; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet van alle functies, volledig gebruik zult kunnen maken.

Servergegevens
Om technische redenen worden o.a. de volgende gegevens opgeslagen, die uw internetbrowser aan ons, of aan onze provider doorgeeft (zgn. Serverlogfiles):
- Browsertype en -versie
- gebruikt besturingssysteem
- Website, via welke u ons bezoekt (Referrer URL)
- Website, die u bezoekt
- Datum en tijdstip van uw bezoek
- uw internet protocol (IP)-adres.

Deze anonieme gegevens worden gescheiden opgeslagen van de eventueel door u opgegeven persoonsgebonden gegevens, zodat er geen terugkoppeling op een specifiek persoon kan plaatshebben. Uw gegevens worden voor statistische doeleinden geëvalueerd om ons internetoptreden en ons aanbod te kunnen optimaliseren.

Registratiefunctie
Wij bieden u op onze site de mogelijkheid, zich te registreren. De in het verloop van deze registratie gegeven data, die op de ingaven-velden van het registratieformulier zichtbaar zijn (titel, voor- en achternaam, onderneming, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, land, website, telefoonnummer, BTW nummer, opmerkingenveld), worden uitsluitend bewaard en opgeslagen voor het gebruik van ons aanbod. Met uw registratie op onze site worden ook uw IP-Adres en de datum en tijdstip van uw registratie opgeslagen. Dit dient ter zekerheid, als controlemiddel, indien een derde uw gegevens zou misbruiken en zich zonder uw medeweten op onze site met uw gegevens zou registreren. Wij geven deze gegevens niet aan derden. Er volgt geen vergelijk van de op deze wijze verkregen data met data, die mogelijk via een andere component op onze site zijn verkregen.

Newsletter
Wij bieden u op onze site de mogelijkheid zich te abonneren op onze Newsletter. Met deze Newsletter informeren wij u regelmatig over onze producten en aanbiedingen. Om onze Newsletter te kunnen ontvangen heeft u een geldig emailadres nodig. Het door u opgegeven emailadres wordt door ons daarna gecontroleerd, om zeker te zijn dat u daadwerkelijk de houder van dit emailadres bent, dan wel, dat de houder geautoriseerd is de Newsletters te ontvangen. Met de aanmelding voor onze Newsletter zullen wij uw IP-adres en de datum als ook het tijdstip van aanmelden opslaan. Dit voor het geval, dat een derde uw emailadres misbruikt en zonder uw medeweten zich daarmee op onze Newsletter abonneert. Andere dan deze gegevens worden door ons niet bewaard. De op deze wijze verkregen gegevens worden uitsluitend voor het versturen van onze Newsletters gebruikt. Deze worden niet aan derden doorgegeven. Er volgt geen vergelijk van de op deze wijze verkregen data met data, die mogelijk via een andere component op onze site zijn verkregen. U kunt het abonnement op de Newsletters te allen tijde opzeggen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de bevestigingsemail, als ook in elke afzonderlijke Newsletter.

Contactmogelijkheid
Wij bieden u op onze site de mogelijkheid, per email en/of via een contactformulier met ons in contact te komen. In dit geval worden de door de gebruiker ingevulde gegevens bewaard om de contactaanvraag te kunnen verwerken en/of bewerken. Deze worden niet aan derden doorgegeven. Er volgt geen vergelijk van de op deze wijze verkregen data met data, die mogelijk via een andere component op onze site zijn verkregen.

Commentaarmogelijkheid/Opmerkingen
Wij bieden u op onze site de mogelijkheid, commentaar en/of vragen over artikelen achter te laten. Hierbij wordt het IP- adres van de schrijver/aansluitingshouder bewaard. Deze opslag dient ter onze zekerheid voor het geval de schrijver door zijn commentaar de rechten van derden aantast/schendt en/of de schrijver wettelijk niet toegestane teksten schrijft. Hierdoor bestaat een eigenbelang voor het opslaan van de gegevens van de schrijver, daar wij ons eventueel in dergelijke situaties zullen moeten kunnen verantwoorden. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Er volgt geen vergelijk van de op deze wijze verkregen data met data, die mogelijk via een andere component op onze site zijn verkregen.

Wij geven uw persoonlijke gegevens aan derden, indien deze onze partner zijn in het kader van servicediensten, zoals bv. de met uitlevering van de goederen belaste expediteurs en de met de financiële afwikkeling belaste financiële instellingen. In dit geval beperkt het aantal en de soort persoonlijke gegevens zich tot de minimaal noodzakelijke voor de transactie.

Inzet van Google-Maps met aanbevelingscomponenten
Wij maken op onze site gebruik van de component "Google Maps" in combinatie met de zgn. "Delen-Functie". "Google Maps" is een service van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, verder genoemd „Google“.
Bij iedere oproep wordt door Google een Cookie gebruikt, om bij markering van de site, waarop de component "Google Maps" geïntegreerd is, Gebruikersinstellingen en –gegevens te verwerken. Deze Cookie wordt normaliter niet door het sluiten van de browser gewist, maar verloopt na een bepaalde tijd, voor zover hij voor die tijd niet door u zelf, handmatig gewist wordt. Als u het niet met deze manier van verwerken van uw persoonlijke gegevens eens bent, heeft u de mogelijkheid de service van "Google Maps" te deactiveren en zodoende het overdragen van gegevens aan Google te voorkomen. Daartoe moet u de Javascript functie in uw browser deactiveren. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval "Google Maps" niet of slechts beperkt kunt gebruiken.
Het gebruik van "Google Maps" en daardoor de door "Google Maps" verkregen informatie verloopt volgens de Google-Gebruiksvoorwaarden http://www.google.nl/intl/nl/policies/terms/regional.html
zoals ook de extra zakelijke voorwaarden voor „Google Maps“ https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html
De Google-Maps functie bevat tevens de volgende aanbevelingsbuttons:
• "Google+-Button" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA;
• "facebook-Button" der Firma facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
• "Twitter-Button" der Firma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
Met het oproepen van de "Google Maps"-Site stelt u deze „Aanbevelings-componenten“ in de gelegenheid, dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van de betreffende aanbieder downloadt. Hierdoor wordt de betreffende -bovengenoemde- aanbieder erover geïnformeerd, welke concrete site van onze internetpresentatie u op dat moment bezoekt.
Indien u op dat tijdstip op de "Google Maps" site ook ingelogd bent met uw persoonlijke account bij een van de bovengenoemde aanbieders, dan kan deze de op deze manier verkregen informatie over de door u aanbevolen website, als ook uw IP-adres en andere browserbetreffende informatie verzamelen en aan uw eigen account koppelen.
Indien u deze overdacht en opslag van gegevens over uw surf-gedrag op onze site, door betreffende aanbieder wilt voorkomen, dient u zich voor uw bezoek aan onze site bij betreffende aanbieder uitloggen.
Meer over de gegevensverzameling van betreffende aanbieders, kunt u vinden onder de volgende links:
Privacyverklaring Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=nl
Privacyverklaring Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy
Privacyverklaring Google+: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy


Het inzetten van YouTube-componenten met de uitgebreide privacybeschermings modus
Op onze website maken wij gebruik van de component (Video’s) van You Tube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een onderneming van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Hierbij maken wij gebruik van de door YouTube ter beschikking gestelde optie " – uitgebreide privacybeschermingsmodus - ".
Als u een site oproept, die een ingevoegde video bevat, wordt er een verbinding tot de YouTube-Servers tot stand gebracht en wordt de inhoud op de site weergegeven door een mededeling aan uw browser.
Volgens YouTube worden er in de " – uitgebreide privacybeschermings-modus -" alleen gegevens aan de YouTube-Servers doorgegeven, in het bijzonder welke van onze sites u bezocht heeft, als u de video bekijkt. Bent u tegelijkertijd bij YouTube ingelogd, dan worden deze gegevens aan uw ledenaccount bij YouTube toegevoegd. Dit kunt u voorkomen, indien u zich voor het bezoek aan onze site uitlogt van uw You Tube account.
Verder informatie inzake de Privacybescherming van YouTube is door Google via de volgende link beschikbaar gesteld:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Inzet van Pinterest
Op onze site zetten wij het gebruik van de dienst pinterest.com in. Pinterest.com is een service van Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Door de gebruikte „Pin it“-Button op onze site ontvangt Pinterest de informatie, dat u de betreffende site van onze internetpresentatie hebt opgeroepen. Bent u bij Pinterest ingelogd, dan kan Pinterest dit bezoek aan onze website aan uw Pinterest-account toevoegen en daarmee die gegevens opslaan. De gegevens die door het aanklikken van de „Pin it“-Button verzameld worden, worden door Pinterest opgeslagen. Voor het doel en de omvang van deze gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik, zoals ook de betreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privé gegevens verwijzen wij u naar de verdere informatie over Pinterest –Gegevensbescherming, beschikbaar onder de link http://pinterest.com/about/privacy/abrufen.
Om te voorkomen, dat Pinterest uw bezoek aan onze site aan uw Pinterest-account kan linken, dient u zich voor uw bezoek aan onze site uit te loggen van uw Pinterest-account.

Inzet van PayPal als Betalingswijze
Indien u tijdens het plaatsen van uw order kiest voor een betaling via de online-betalingsservice van PayPal, dan worden uw contactgegevens in het kader van deze bestelling aan PayPal doorgegeven. PayPal is een aangeboden dienst van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal heeft daarbij de functie van een online-betaaldienst, die ook optreedt als trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten aan. Bij de aan PayPal doorgegeven persoonlijke gegevens gaat het meestal om voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, emailadres, of andere gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, alsmede de gegevens, die samenhangen met de bestelling, zoals aantal artikelen, artikelnummers, factuurbedrag en BTW in procenten, rekening informatie, etc.
Deze overdacht is noodzakelijk voor de afwikkeling van uw bestelling in combinatie met de door u gekozen betaalwijze, in het bijzonder ter bevestiging van uw identiteit, voor de administratie van uw betaling en de klantenrelatie. Echter, let op: persoonlijke gegevens kunnen door PayPal ook aan dienstverleners of andere gelieerde (sub)ondernemingen doorgegeven worden, voor zover het verwerken van deze persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor het realiseren van de verplichtingen, voortkomend uit uw bestelling.
Afhankelijk van de binnen PayPal gekozen betaalwijze, bv. op rekening of automatisch incasso, worden de aan PayPal doorgegeven, persoonlijke gegevens, weer doorgegeven door PayPal aan kredietinformatieinstellingen. Deze overdracht geschiedt volgens de identiteits- en credit check met betrekking tot de door u gemaakte bestelling. Om welke instelling het hier gaat en welke gegevens sowieso door PayPal verzameld, verwerkt en doorgegeven worden, kunt u terugvinden in de Privacyverklaring van PayPal onder de link https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Informatie/Herroepen/Wissen
U kunt zich op grond van de privacywetgeving bij vragen over de verzameling, verwerking en/of gebruik van uw persoonlijke gegevens en de berichtgeving daarvan, voor kosteloze blokkade, wissen van eerder opgegeven gegevens en/of herroepen van een eerder gegeven toestemming, direct aan ons richten. Wij wijzen u erop, dat u het recht op heeft op correctie en/of wissen van eventueel foutief opgeslagen persoonlijke gegevens, voor zover hiervoor geen wettelijke bewaarplicht zou bestaan.

Voorbeeld-Privacyverklaring van Advocatenkantoor Weiß & Partner

Wij gebruiken cookies op onze website om deze voortdurend voor u te kunnen verbeteren. Cookie instellingen